Input:

Stravování zaměstnanců

1.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

13.2
Stravování zaměstnanců

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na:

1. Stanovení formy stravování zaměstnanců

2. Stanovení výše příspěvku zaměstnance na stravování a způsob jeho úhrady

3. Evidenci stravenek

1. Stanovení formy stravování zaměstnanců:

Jedna z možných variant:

 • vlastní závodní jídelna,

 • závodní jídelna provozovaná cizím subjektem,

 • dovoz hotových jídel,

 • poukázky na stravování ve vybrané síti restaurací a hotelů (Gastroticket apod.),

 • jiné formy.

Podle zákona o daních z příjmů je možno rozdělit různé formy závodního stravování na tři základní skupiny:

a) Provoz vlastního zařízení závodního stravování

 • firma provozuje vlastní kuchyň a jídelnu (kantýnu) nebo

 • firma zajišťuje stravování ve vlastním zařízení formou služby jiného subjektu (nejedná se o případ, kdy je toto zařízení pronajato na základě smlouvy o pronájmu).

Do daňových nákladů lze zahrnout náklady na provoz vlastních zařízení závodního stravování kromě hodnoty potravin.

b) Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu (tzv. stravenkový paušál)

Výši příspěvku stanovuje účetní jednotka. Jedná se o daňově uznatelný náklad v plné výši.

c) Závodní stravování poskytnuté prostřednictvím jiných subjektů

 • firma zabezpečuje závodní stravování v provozovnách veřejného stravování nebo v restauračním zařízení na základě nakoupených stravenek,

 • firma smluvně zajišťuje závodní stravování v zařízení jiného provozovatele závodního stravování,

 • firma zajišťuje závodní stravování ve vlastním zařízení pronajatém na základě smlouvy o pronájmu,

 • firma zajišťuje závodní stravování dovozem stravy do vlastní výdejny.

Firma může daňově uplatnit 55 % ceny jednoho hlavního jídla. Tato částka však nemůže přesáhnout 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5–12 hodin, které je stanoveno zákoníkem práce. V případě, že pracovní směna (v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci) trvá déle než 11 hodin, lze uplatnit jako daňově účinný náklad příspěvek na další jedno hlavní jídlo.

Cenou hlavního jídla se rozumí cena jídla, kterou zaplatí firma, včetně poplatku za zprostředkování prodeje stravenek.

Při zajištění závodního stravování prostřednictvím jiných subjektů formou dovážení jídel do vlastních výdejen, lze daňově uplatnit také výdaje spojené s dovozem a výdejem jídla (tj. náklady na dopravu hotových jídel, související mzdové náklady, náklady na spotřebu energie, náklady na ohřívání stravy – vařiče, mikrovlnné trouby, náklady na nákup nádobí apod.).

2. Stanovení výše příspěvku zaměstnance na stravování a způsob jeho úhrady

Varianty:

A)

Provoz vlastního zařízení závodního stravování

Na základě kalkulace na jedno hlavní jídlo byla stanovena cena: 60 Kč

Z toho:

50 Kč uhradí zaměstnanec,

10 Kč uhradí firma ze sociálního fondu.

B)

Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu (tzv. stravenkový paušál)

Účetní jednotka poskytuje peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. (Výši tohoto příspěvku si stanovuje účetní jednotka sama. V praxi však bude nejčastěji zvolen peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu ve výši 70 % horní hranice stravného poskytovaného zaměstnancům odměňovaným platem při cestě trvající 5 až 12 hodin, neboť peněžní příspěvek v této maximální výši je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Zaměstnanci jej tedy obdrží vyplacený v plné výši.)

C)

Závodní stravování poskytnuté prostřednictvím jiných subjektů

Hodnota nakoupených stravenek (včetně provize) je 140 Kč.

Zaměstnanec uhradí 45 % hodnoty stravenky, tj. 63 Kč,

zbývající část (55 %) uhradí zaměstnavatel.

Zaměstnanci nebude poskytován příspěvek na závodní stravování jestliže

 • odpracuje pouze část směny,

 • je vyslán na pracovní cestu a přísluší mu stravné podle zákoníku práce.

Podle jednotlivých zaměstnanců bude vedena evidence stravenek a stravného:

 • veden výdej stravenek na 1 měsíc,

 • vedena evidence stravného na pracovních cestách,

 • dle evidence stravného na pracovních cestách za přecházející měsíc bude snížen počet vydaných stravenek příslušnému zaměstnanci na běžný měsíc.

V souladu s interním předpisem o časovém rozlišování nákladů a výnosů se jedná o nevýznamné částky, které se nebudou v rámci jednotlivých měsíců časově rozlišovat. Pouze na konci účetního období se provede test, zda se jedná o nevýznamnou částku nákladů.

3. Evidence stravenek

Evidenci stravenek zajistí asistentka ředitele........

Komentář:

V případě závodního stravování je třeba ve vnitřním předpise stanovit zejména:

 • formu stravování,

 • výši příspěvku zaměstnance případně i způsob jeho úhrady,

 • evidenci stravenek.

Z hlediska zaměstnavatele je třeba správně posoudit daňové hledisko (daň z příjmů i DPH) u různých variant závodního stravování.

Zákoník práce vymezuje v § 236 ZP – Stravování zaměstnanců:

Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování; tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.

Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, poskytuje se zaměstnancům stravování; zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, nejsou-li tyto záležitosti upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem. Tím nejsou dotčeny daňové předpisy.

Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, může být cenově zvýhodněné stravování poskytováno:

a) bývalým zaměstnancům zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do odchodu do starobního nebo invalidního důchodu,

b) zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené,

c) zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.

Zákon o daních z příjmů v § 24 odst. 2 písm. j) ZDP stanoví jako daňově účinné výdaje:

Výdaje na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance [§ 6 odst. 7 písm. a)] při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu (zákoníku práce) bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance,

Nahrávám...
Nahrávám...