Input:

Směrnice pro testování kategorie účetní jednotky

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

12.6
Směrnice pro testování kategorie účetní jednotky

Ing. Alena Čechová, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o testování kategorie účetní jednotky:

1. Vymezení kritérií potřebných k testování

2. Způsoby zjišťování informací pro správné stanovení hodnot kritérií

3. Vyhodnocení kategorie a její případné změny

4. Časové vymezení testování

1. Vymezení kritérií potřebných k testování:

Aktiva

Hodnota celkových aktiv uváděných v rozvaze po snížení o oprávky, opravné položky apod., tedy hodnota uvedená ve sloupci "netto". Částka musí odpovídat hodnotě celkových pasiv v rozvaze. (Pozn. Pokud hodnoty nesouhlasí, je někde v účetnictví chyba a je nutno ji najít a opravit)

Roční úhrn čistého obratu

Čistým obratem se pro účely účetnictví rozumí výše výnosů z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb za účetní období. Ročním úhrnem čistého obratu se pro účely účetnictví rozumí čistý obrat vydělený počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobený 12.

Poznámka:

Finanční instituce a další účetní jednotky vymezení v § 1d odst. 2, 3 a 4 mají čistý obrat definován individuálně.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Průměrným počtem zaměstnanců se pro účely tohoto zákona rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu. Průměrný počet zaměstnanců je aritmetickým průměrem průměrného počtu zaměstnanců za jednotlivé měsíce.

Hodnoty jednotlivých kritérií pro jednotlivé kategorie účetních jednotek jsou:

Kategorie ÚJ Aktiva Obrat Početzaměstnanců
minimálně maximálně minimálně maximálně min max
Mikro méně než 9 000 tis. Kč méně než 18 000 tis. Kč méně než 10
Malá 9 000 001 Kč 100 000 tis. Kč 18 000 001 Kč 200 000 tis. Kč 11 50
Střední 100 000 001 Kč 500 000 tis. Kč 200 000 001 Kč 1 000 000 tis. Kč 51 250
Velká více než 500 000 tis. Kč více než 1 000 000 tis. Kč více než 250

Pro zařazení do správné kategorie je zásadní překročení maximální hodnoty libovolných dvou ze tří hodnocených kritérií.

Pro změnu kategorie je zásadní překročení nebo naopak podkročení dvou libovolných kritérií ve dvou účetních obdobích po sobě jdoucích.

2. Způsoby zjišťování informací pro správné stanovení hodnot kritérií (z předběžných dat).

Aktiva

 • sestavení rozvahy k příslušnému datu,

 • zjištění hodnoty na řádku "aktiva celkem" ve sloupci "netto" (zkontrolovat, zda částka odpovídá hodnotě "brutto" – korekce),

 • ověřit, zda částka odpovídá hodnotě na řádku "pasiva celkem", pokud nesouhlasí, musí se najít a opravit chyba,

 • připočítat předpokládané přírůstky aktiv do konce účetního období (pokud se kritéria stanovují před rozvahovým dnem):

  1. očekávané nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  2. pořízení finančních investic plánovaných v tomto účetním období,
  3. zjistit reálnou hodnotu stávajících vkladů a podílů v jiných účetních jednotkách a kladný rozdíl připočítat,
  4. předpoklad navýšení stavu zásob materiálu, zboží a zásob vlastní výroby,
  5. nárůst pohledávek, pokud očekáváme vysokou fakturaci v závěru roku, kdy pohledávky budou uhrazeny následující rok,
  6. nárůst finančních prostředků, pokud očekáváme významné úhrady do konce účetního období,
 • odečíst předpokládané snížení aktiv do konce účetního období (pokud se kritéria stanovují před rozvahovým dnem):

  1. očekávané prodeje nebo vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pokud mají zůstatkovou hodnotu, dopočet odpisů,
  2. plánovaný prodej finančních investic v tomto účetním období,
  3. zjistit reálnou hodnotu stávajících vkladů a podílů v jiných účetních jednotkách a záporný rozdíl odečíst (maximálně do hodnoty "0"),
  4. předpoklad snížení stavu zásob materiálu, zboží a zásob vlastní výroby (pozn.: především tam, kde se o zásobách účtuje způsobem B),
  5. pokles pohledávek, pokud očekáváme do konce účetního období větší podíl úhrad od obchodních partnerů, než je předpokládaná fakturace v závěru roku,
  6. pokles finančních prostředků, pokud očekáváme, že podíl úhrad závazků do konce účetního období bude vyšší než přijaté úhrady od obchodních partnerů,
 • zvážit, zda a v jaké výši budou účtovány dohadné položky aktivní nebo aktivní účty časového rozlišení, opravné položky,

 • výslednou částku porovnat s limitem stanoveným aktuálním zněním zákona o účetnictví.

Roční úhrn čistého obratu

 • sečíst veškeré výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb zaúčtované v testovaném období,

 • prověřit, zda jsou ve výnosech zaúčtovány všechny prodejní slevy poskytnuté v uplynulé části účetního období (zda nejsou nesprávně účtovány např. v nákladech), případně dopočítat odhad, jestliže jsou slevy poskytovány ročně na konci účetního období,

 • výslednou částku vydělit počtem měsíců uplynulé části testovaného období a vynásobit dvanácti,

 • takto získanou částku porovnat s limitem stanoveným aktuálním zněním zákona o účetnictví.

Průměrný počet zaměstnanců se vypočítá:

To znamená, že každý měsíc se vypočítá průměrný přepočtený stav za jednotlivé měsíce:

3. Vyhodnocení kategorie a její případné změny

Varianta pro mikro účetní jednotku

Hodnotitel zpracuje následující tabulku, na jejímž základě vyhodnotí správnost stávajícího zařazení nebo nutnost změny:

Kritérium(v tis. Kč) Běžné účetní období   Minulé účetní období
Aktiva Obrat Početzaměstnanců   Aktiva Obrat Početzaměstnanců
A Skutečnost       A      
B Limity Minimum 0 0 0 B 0 0 0
C Maximum 9 000 18 000 10 C 9 000 18 000 10
D Překročení maxima       D      

Údaje sloupců "aktiva" a "obrat" jsou uvedeny v tis. Kč zaokrouhleny vždy nahoru.

Dvě kladné hodnoty v řádku D v obou účetních obdobích znamenají nutnost změny kategorie účetní jednotky pro následující účetní období na malou ÚJ.

Varianta pro malou účetní jednotku

Hodnotitel zpracuje následující tabulku, na jejímž základě vyhodnotí správnost stávajícího zařazení nebo nutnost změny:

Kritérium(v tis. Kč) Běžné účetní období   Minulé účetní období
Aktiva   Početzaměstnanců   Aktiva Obrat Početzaměstnanců
A Skutečnost       A      
B Limity Minimum 9 000 18 000 10 B 9 000 18 000 10
C Maximum 100 000 200 000 50 C 100 000 200 000 50
D Překročení maxima       D      
E Klesnutí pod minimum       E      

Údaje sloupců "aktiva" a "obrat" jsou uvedeny v tis. Kč zaokrouhleny vždy nahoru.

Dvě kladné hodnoty v řádku D v obou účetních obdobích znamenají nutnost změny kategorie účetní jednotky pro následující účetní období na střední ÚJ.

Dvě kladné hodnoty v řádku E v obou účetních obdobích

Nahrávám...
Nahrávám...