Input:

Režim statutárních fondů

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

11.1
Režim statutárních fondů

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o statutárních fondech je zaměřena na:

1. Vymezení sociálního fondu (tvorbu, určení, čerpání)

2. Vymezení ostatních fondů (tvorbu, určení, čerpání)

Jedna z možných variant:

1. Sociální fond – tvorba, určení, čerpání

Tvorba: ...... % z disponibilního zisku

Určení: fond bude sloužit zaměstnancům firmy k účelům:

  • rekreace

  • závodního stravování

Podmínky čerpání: ................

2. Stimulační fond – tvorba, určení, čerpání

Tvorba: .......... % z disponibilního zisku

Určení: fond bude sloužit zaměstnancům firmy k účelům:

  • odměny v závislosti na zisku

  • odměny k životním jubileím

Podmínky čerpání .................

Komentář:

Tento vnitřní předpis je třeba zpracovat, pokud účetní jednotka tyto fondy vytváří v souladu se stanovami nebo společenskou smlouvou. Je třeba stanovit v souladu se stanovami nebo společenskou smlouvou tvorbu fondů, účely a podmínky čerpání prostředků.

Podobný předpis je nutno zpracovat i v případě, že účetní jednotka vytváří ostatní fondy ze zisku na základě rozhodnutí valné hromady nebo na základě kolektivní smlouvy.

V souladu s interpretací Národní účetní rady musí účetní jednotka zachytit nárok na zaměstnanecký benefit jako náklad nezávisle na tom, zda má být ke krytí tohoto benefitu využit sociální fond či nikoliv. V případě, že ke krytí nároku zaměstnance bude použit sociální fond, ten musí účetní jednotka snížit ve prospěch nerozdělených zisků minulých let či jiných fondů v souladu se stanovami, kolektivní smlouvou či jinými organizačními předpisy.

V případě, že se zaměstnanci poskytuje benefit v podobě zápůjčky, nedochází tím ke snížení sociálního fondu. Tato zápůjčka se nezachytí jako náklad, nýbrž účetní

Nahrávám...
Nahrávám...