Input:

Pravidla pro podrozvahové účty

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.3
Pravidla pro podrozvahové účty

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na základní pravidla pro podrozvahové účty:

1. Vymezení používaných podrozvahových účtů a souvztažného evidenčního účtu

2. Povinnost inventarizace podrozvahových účtů

3. Povinnost zveřejnění informací v účetní závěrce

Varianta – pro účetní jednotky, která vedou účetnictví v plném rozsahu. Při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu není vedení knih podrozvahových účtů závazné.

1. Vymezení používaných podrozvahových účtů a souvztažného evidenčního účtu

Na podrozvahových účtech (v účtových skupinách 75 až 79) se sledují důležité skutečnosti, zejména majetek, závazky apod., které nejsou (v souladu s účetními předpisy) účtovány na rozvahových účtech, přesto jsou významná a je na ně zpravidla kladen požadavek zveřejnění v příloze v účetní závěrce.

75 až 79 – Podrozvahové účty

75 – Majetek

751 – Majetek hmotný a nehmotný neuvedený v rozvaze

752 – Zásoby

753 – Pohledávky

76 – Závazky z finančního leasingu

762 – Závazky z titulu ručení, zástavního práva, věcná břemena, převedená a poskytnutá zajištění zástavního práva

763 – Závazky z bankovních záruk

77 – Finanční nástroje

771 – Finanční deriváty

772 – Opce

79 – Evidenční účty

799 – Evidenční účet k podrozvahovým účtům

2. Povinnost inventarizace podrozvahových účtů

Inventarizaci podléhají veškerá aktiva a pasiva, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů v souladu s vnitřním předpisem o inventarizaci.

3. Povinnost zveřejnění informací v účetní závěrce

V účetní závěrce se zveřejňují i veškeré významné informace, které nejsou vykázány v rozvaze (které jsou vedeny na podrozvahových účtech).

Komentář:

ČÚS pro podnikatel č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech bod 2.3.:

Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 75 až 79 se sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro

Nahrávám...
Nahrávám...