Input:

Druhové a účelové členění provozních nákladů a výnosů

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

4.2
Druhové a účelové členění provozních nákladů a výnosů

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Vnitřní předpis je zaměřen na rozhodnutí o účtování provozních nákladů a výnosů – podle druhů nebo podle účelu.

Varianty:

A)

Provozní náklady budou účtovány podle druhů.

V souladu se směrnou účtovou osnovou uvedenou ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb.:

50 – Spotřebované nákupy

51 – Služby

52 – Osobní náklady

53 – Daně a poplatky

54 – Jiné provozní náklady

55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období

a opravné položky v provozní oblasti

56 – Finanční náklady

57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti

58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů


Syntetické (a dále i analytické účty) budou v souladu s vnitřním předpisem "Účtový rozvrh".

B)

Provozní náklady budou účtovány podle účelu.


V souladu s vyhláškou je nutné zajistit účtování o nákladových položkách dle výkazu zisku a ztráty podle účelu:

A. Náklady prodeje (včetně úpravy hodnot).

B. Odbytové náklady (včetně úpravy hodnot).

C. Správní režie (včetně úpravy hodnot).

D. Ostatní provozní náklady.


Tyto položky obsahují náklady na provozní činnost členěné podle funkce. 

Účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění v účtových skupinách 50 až 55 a 60 až 64.

Komentář:

Účetní pravidla platná v současné době v České republice nabízí dvě varianty sestavení výkazu zisku a ztráty:

  • Výkaz zisku a ztráty – druhové členění

  • Výkaz zisku a ztráty – účelové členění

Tyto dva výkazy se liší pouze v provozní části; část finanční je v podstatě shodná.

Při účelovém členění výkazu jsou sloučeny veškeré tržby z prodeje, tj. za obchodní činnost i za výrobní činnost, včetně služeb. Provozní náklady jsou rozlišeny podle účelu na čtyři položky – náklady prodeje, odbytové náklady, správní náklady a ostatní provozní náklady. Do ostatních provozních nákladů se zachycují náklady, které není možné alokovat na výrobu, odbyt či správu.

V účetnictví platí mj. zásada přiřazování nákladů k výnosům.

A. V případě druhového členění nákladů jsou účtovány veškeré náklady na výrobu (i když nebyly dosud prodány); nebylo by tedy správné z pohledu uvedené zásady vykázat veškeré náklady a nepřiřadit k nim žádné výnosy. Je třeba uvést náklady a výnosy do věcné shody a to úpravou provozních nákladů (pomocí účtu "Změna stavu ...").

Platný postup v současných tuzemských podmínkách je zajištění věcné srovnatelnosti mezi náklady a výnosy úpravou provozních nákladů. Čili

Nahrávám...
Nahrávám...