Input:

Cenné papíry a podíly

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

7.1
Cenné papíry a podíly

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o cenných papírech a podílech je zaměřena na:

1. Vymezení

2. Ocenění při pořízení

3. Ocenění při úbytku (prodeji) cenných papírů stejného druhu

4. Ocenění k rozvahovému dni (reálnou hodnotou, ekvivalencí)

5. Kurzové rozdíly

6. Přesuny mezi cennými papíry

Jedna z možných variant:

1. Vymezení cenných papírů a podílů

Cenné papíry a podíly se člení na dvě skupiny

a) dlouhodobý finanční majetek

b) krátkodobý finanční majetek

V souladu s uspořádáním položek rozvahy uvedeném ve vyhlášce se finanční majetek člení:

ad a)

- Dlouhodobý finanční majetek (účtová skupina 06 dle směrné účtové osnovy):

 1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
 2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba
 3. Podíly – podstatný vliv
 4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv
 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a úvěry
 6. Zápůjčky a úvěry – ostatní
 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

ad b)

- Krátkodobý finanční majetek (účtová skupina 25):

 1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
 2. Ostatní krátkodobý finanční majetek

Cenné papíry a podíly se sledují na analytických účtech:

 • podle druhu cenných papírů,

 • podle emitentů,

 • podle jmenovité hodnoty,

 • podle měn.

2. Ocenění při pořízení

Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou, přičemž jednotlivé složky pořizovací ceny se účtují – v souladu s účtovým rozvrhem společnosti – na účet: Pořizovaný dlouhodobý (resp. krátkodobý) finanční majetek.

Podíly na obchodních korporacích a cenné papíry, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, patří dle zákona o účetnictví mezi vyjmenovaný majetek, který se povinně vede v účetnictví jak v peněžních jednotkách české měny, tak současně i v cizí měně.

Pořízení cenných papírů a podílů v cizí měně:

Varianta:

A) aktuální kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni pořízení.

B) pevný kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán – ve firmě bude používán pevný měsíční kurz.

3. Ocenění při prodeji (úbytku) cenných papírů stejného druhu:

V souladu s § 25 ZoÚ – u stejného druhu cenných papírů – je možno při ocenění jejich úbytků použít dvě oceňovací techniky:

 • cenu zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo

 • způsob, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku (FIFO).

Jedna z možných variant:

Ocenění úbytku stejného druhu cenných papírů bude způsobem FIFO (tj. první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku).

4. Ocenění ke konci rozvahového dne (nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka):

V souladu s § 27 ZoÚ se oceňují reálnou hodnotou

 • cenné papíry, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou; dále také

 • deriváty a ostatní majetek a závazky dle § 27.

Majetek, který je možno ocenit reálnou hodnotou ke konci rozvahového dne, lze (od účetního období 2004) oceňovat na reálnou hodnotu i častěji.

Pro účely zákona o účetnictví se jako reálná hodnota použije zejména:

a) tržní hodnota,

b) hodnota vyplývající z obecně uznávaných oceňovacích modelů a technik, pokud tyto oceňovací modely a techniky zajišťují přijatelný odhad tržní hodnoty,

c) ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu; metody ocenění použité při kvalifikovaném odhadu nebo posudku znalce musí zajistit přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě,

d) ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, nelze-li postupovat podle písmen a) až c).

Zákon o účetnictví v § 27 dále stanoví:

Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem (na něž se nevztahuje ocenění reálnou hodnotou) se ocení ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady.

Podíl, který představuje účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, může být oceněn ekvivalencí (protihodnotou); použije-li účetní jednotka uvedený způsob ocenění, je povinna jej použít pro ocenění všech takových podílů.

Jedna z možných variant:

Cenné papíry na účtech

251 – Majetkové cenné papíry k obchodování

253 – Dluhové cenné papíry k obchodování

se budou k rozvahovému dni oceňovat reálnou hodnotou, zjištěnou na základě tržní hodnoty.

Cenné papíry na účtech

061 – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

062 – Podíly – podstatný vliv

se budou k rozvahovému dni oceňovat ekvivalencí.

Cenné papíry na ostatních účtech zůstanou v pořizovací ceně (pouze je třeba respektovat zásadu opatrnosti).

U dlužných cenných papírů se účtuje o alikvotním úrokovém výnosu (v časové souvislosti) na vrub analytického účtu k příslušnému účtu cenných papírů a ve prospěch finančních výnosů.

Změna reálné hodnoty

 • majetkových cenných papírů (účet 251) se účtuje souvztažně s účtem 564 (při úbytku), 664 (při přírůstku);

 • dlužných cenných papírů (účet 253) se účtuje souvztažně s účtem 566 a

Nahrávám...
Nahrávám...