Input:

441/2013 Sb., Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění účinném k 1.1.2016

č. 441/2013 Sb., Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění účinném k 1.1.2016
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2013
k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
199/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění, celkem 36 novelizačních bodů
345/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., stanoví:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot.
ČÁST DRUHÁ
OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ
§ 2
Cenová mapa stavebních pozemků
(1) Do cenové mapy stavebních pozemků lze zařadit pouze stavební pozemky. Pokud jsou do cenové mapy stavebních pozemků zařazeny i jiné než stavební pozemky, které z důvodu malého měřítka mapy nelze při zpracování vyjmout, je nutné toto uvést do její textové části.
(2) Je-li do cenové mapy stavebních pozemků zařazen stavební pozemek, který nelze cenou z cenové mapy ocenit, protože
a) je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,
b) má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami, nebo
c) je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5 000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou,

ocení se podle ustanovení § 3 až 5 této vyhlášky.
(3) Pozemky, které nesplňují podmínky uvedené v § 9 odst. 2 zákona, nelze ocenit podle cenové mapy stavebních pozemků.
§ 3
Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků
(1) Základní cena stavebního pozemku na území obce se určí pro
a) vyjmenované obce, nebo její oblasti v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedenou základní cenou ZC v Kč za m2,
b) obce nevyjmenované v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce podle vzorce
 
ZC = ZCv ×O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6,
kde
 
ZC
základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,
 
ZCv
základní cena ZC stavebního pozemku v Kč za m2 uvedená v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce
 
1.
vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec nachází, kromě Františkových Lázní, Mariánských Lázní, Poděbrad a Luhačovic; je-li vyjmenovaná obec členěna na oblasti, považuje se za základní cenu stavebního pozemku (ZCv) nejnižší ze základních cen oblastí vyjmenované obce,
 
2.
vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází,
 
O1
hodnota kvalitativního pásma znaku velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,
 
O2
hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,
 
O3
hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,
 
O4
hodnota kvalitativního pásma znaku technické infrastruktury v obci, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,
Nahrávám...
Nahrávám...