Input:

13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1.1.2020

č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1.1.2020
ZÁKON
ze dne 23. ledna 1997
o pozemních komunikacích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
347/2009 Sb.
(k 1.1.2016)
změny neprovedeny, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 268/2015 Sb.
152/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění, celkem 40 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
288/2011 Sb.
(k 19.10.2011)
v § 20a vkládá nový odst. 3
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 20a odst. 1 písm. h) a písm. i)
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 22b odst. 3
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 20a odst. 1 písm. a)
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 40, § 43a, § 43b, § 43c
119/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
vkládá v § 43 odst. 10
196/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění, celkem k datu 58 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
196/2012 Sb.
(k 13.6.2012)
mění § 22 a § 46 odst. 1
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 41 a § 46 odst. 2; ruší § 42
268/2015 Sb.
(k 13.11.2015)
mění § 9 a § 22c; nabývá účinnosti bod 4 přechodných ustanovení
268/2015 Sb.
(k 31.12.2015)
mění, celkem k datu 116 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 23 odst. 1 písm. b)
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 22h odst. 1 až 3, § 40 odst. 2, § 43 odst. 4; nové přechodné ustanovení
370/2016 Sb.
(k 14.12.2016)
mění § 36, § 40 a § 44a; nové přechodné ustanovení
151/2017 Sb.
(k 6.6.2017)
mění § 9 odst. 3
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 38d, § 40, § 42a, § 42b, § 43, § 43a, § 43b, § 43c
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 10, § 16, § 18g, § 30, § 32, § 40 a § 46; nové přechodné ustanovení
169/2018 Sb.
(k 31.8.2018)
mění § 17 odst. 3, § 38 odst. 1, § 44 odst. 2
193/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění, celkem 43 novelizačních bodů
227/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 20a a § 41a
227/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
mění - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu,
b) práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a
c) výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady.
§ 2
Pozemní komunikace a jejich rozdělení
(1) Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly1a)
(2) Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie:
a) dálnice,
b) silnice,
c) místní komunikace,
d) účelová komunikace.
Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny
§ 3
(1) O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich tříd rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení.
(2) Dojde-li ke změně dopravního významu nebo určení pozemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní úřad o změně kategorie nebo třídy.
(3) V případě, kdy změna kategorie nebo třídy pozemní komunikace vyžaduje změnu vlastnických vztahů k pozemní komunikaci, může příslušný silniční správní úřad vydat rozhodnutí o změně kategorie pouze na základě smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci uzavřené mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Do doby převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci vykonává všechna práva a povinnosti k této pozemní komunikaci její dosavadní vlastník.
§ 4
Dálnice
(1) Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy.
(2) Dálnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují na dálnice I. třídy a dálnice II. třídy.
(3) Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis.2)
§ 5
Silnice
(1) Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť.
(2) Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:
a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu,
b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,
c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.
(3) Silnice může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu2) , pouze jde-li o silnici I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.
§ 6
Místní komunikace
(1) Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.
(2) Místní komunikace se
Nahrávám...
Nahrávám...